Monday, 30 November 2020

ย้อนวีรกรรม "ชวน หลีกภัย" เลิกสัญญาซื้อฝูงบินรบสหรัฐฯ ขอคืนเงินมัดจำ 3,000ล้าน กู้วิกฤตปี 41เทียบ "เรือดำน้ำ"ย้อนดูวีรกรรมเมื่อสมัย “ชวน หลีกภัย” เป็นนายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยกเลิกสัญญา “ฝูงบินรบ” จากสหรัฐฯ กู้วิกฤตปี 41 ในไทย เทียบการจัดซื้อ “เรือดำน้ำ” 3 ลำ ในยุคปัจจุบัน

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet